වෙළුම් නිවැරදි කරන්නා

  • Volume Corrector

    වෙළුම් නිවැරදි කරන්නා

    නිෂ්පාදන දළ විශ්ලේෂණය පරිමාව නිවැරදි කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ මාර්ගගතව වායුවේ උෂ්ණත්වය, පීඩනය, ප්‍රවාහය සහ අනෙකුත් සං als ා හඳුනා ගැනීමට ය. සම්පීඩන සාධකය ස්වයංක්‍රීයව නිවැරදි කිරීම සහ ප්‍රවාහය ස්වයංක්‍රීයව නිවැරදි කිරීම ද සිදු කරන අතර, වැඩ කරන තත්වයේ පරිමාව සම්මත තත්වයේ පරිමාව බවට පරිවර්තනය කරයි. විශේෂාංග 1. පද්ධති මොඩියුලය වැරදී ඇති විට, එය දෝෂ අන්තර්ගතය විමසනු ඇති අතර අනුරූප යාන්ත්‍රණය ආරම්භ කරයි. 2.ප්රෑම් / එලාම් / රෙකෝඩ් කර අනුරූප මෙච් ආරම්භ කරන්න ...