බාගත කිරීම්

බාගත කිරීම්

 • flow totalizer manual (48)
 • ප්‍රවාහ සමස්ථ අත්පොත (96)
 • ඉන්ධන කැල්කියුලේටරය අත්පොත
 • ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය වායු ආන්තර පීඩන සම්ප්‍රේෂක ආකෘතිය KDP210
 • බුද්ධිමත් බහු පරාමිති සම්ප්‍රේෂකය (0620)
 • තාප වායු ස්කන්ධ ප්‍රවාහ මීටරය
 • ටර්බයින් ප්‍රවාහ මීටර අත්පොත
 • ටර්බයින් ප්‍රවාහ මීටර (ඩීඑම්)
 • විශ්ව කණ්ඩායම් පාලක මෙවලම
 • වෝටෙක්ස් ෆ්ලෝමීටර් අත්පොත
 • පරිමාව නිවැරදි කිරීමේ මීටරය
 • ප්‍රවාහ සමස්ථ අත්පොත (160)